Անահիտ Ավանեսյանը հրաման է ստորագրել, որտեղ մանրամասն նկարագրված է, թե ինչ հնարավոր բար դացումներ կարող են լինել պատ վաստումից հետո

Uncategorized

Անահիտ Ավանեսյանը հրաման է ստորագրել, որտեղ մանրամասն նկարագրված է, թե ինչ հնարավոր բար դացումներ կարող են լինել պատ վաստումից հետո: «Թր ոմբոցիտոպենիա, ար յան մակարդելիության խան գարումներ, արտահայտված հև ոց, դժ վարաշնչություն, ց ավ կրծքավանդակի շրջանում, կո մատոզ վիճակ, վերջույթների այ տուց, վերջույթների ցի անոզ, վերջույթների ցա նավորում, ց ավ հո դերում, այ տուց հո դերում, գլխապ տույտ, խոսակցության խա նգարում, հեմ ոռագիկ վաս կուլիտի նշաններ,

արտահայտված տա խիկարդիա, մարմնի թմրածություն, վերջույթների թո ւլություն, սուր շնչական ծ անր վա րակի ախ տանշաններ՝ մկանաց ավ, հոդաց ավ, ընդհանուր թո ւլություն, ինչպես նաև պատ վաստումից հետո 14 օրվա ընթացքում 3 օր և ավելի տևող ջերմության բարձրացում»,– սրանք նախարարի հրամանի մեջ նկարագրված այն հիմնական բար դացումներն են, որոնց դեպքերում քաղաքացին պետք է դիմի բժշկի։

Կարդացեք նաև՝ Կանխարգելիչ պատ վաստումները պաշտպանում են երեխաներին և մեծահասկաներին մի շարք վա րակիչ հի վանդություններից։ Այդ հի վանդություններն են տո ւբերկուլոզը, կարմրուկը, կարմ րախտը, խո զուկը, պոլ իոմիելիտը, հեպ ատիտ Բ-ն, կապույտ հ ազը, դիֆ թերիան, փայտացումը և հե մոֆիլուս ինֆլո ւենցա Բ վա րակը։ Պատ վաստումներն առաջացնում են տվյալ հի վանդության հանդեպ իմո ւնիտետ, սակայն այն կարող է լինել կարճատև, ինչի պատճառով կատարում են կրկնապ ատվաստում։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *