Պարգևիր Քո խաղաղությունը, ով Տեր Աստված, համայն արարածներիդ և հեռու պահիր մեզանից ցասումն ու պատուհասը, կոր ուստն ու ցա վը. աղոթք խաղաղության

Խաղաղութեամբ քով Քրիստոս փրկիչ մեր,որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո զմեզ, եւ աներկիւղ պահեա յամենայն չարէ: Հաւասարեա զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս քո, որք հոգւով եւ ճշմարտութեամբ քեզ երկիր պագանեն: Վասնզի ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ, եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն: Քո խաղաղությամբ, Քրիստոս Փրկիչ մեր, որ վեր […]

Continue Reading